Gompači a Komurasaki

julius-zeyer-gompaci-a-komurasakiMezi známá díla českého prozaika, dramatika a jednoho z hlavních představitelů lumírovské generace Julia Zeyera, řadíme také prózu Gompači a Komurasaki. Přečtěte si připravený výňatek z tohoto díla, zodpovězte vzorové otázky k němu vztažené a zjistěte, zda by Vám tento typ otázek u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nezavařil.

Výňatek uměleckého díla Gompači a Komurasaki od Julia Zeyera

„Do jakého nebezpečí vrhal se tvůj otec!“ zvolal Gompači.
„Dbal o blaho všem společné více než o blaho své vlastní,“ odpověděla dívka hrdě. „Můj otec je muž.“
„A matka tvoje nezdržovala ho?“ tázal se Gompači poněkud zmaten; hrdost dívčina zdála se mu jako výčitkou.
„Matka moje zná, co jí přísluší,“ odpověděla. „Ctí moudrost svého chotě, a vše, co mu pravila, když sousedé byli odešli, a když zamyšleně v síni u zářícího uhlí stál, jako nachem polit, bylo toto: „Můj choti a pane, trůn božstva stojí na čele spravedlivého, tvrdí přísloví, a já poznala dnes pravdu jeho. Spravedlivým jsi a tedy toho trůnu sloup. Jak hrda jsem na tebe. S tebou stála jsem a s tebou padnu, bude-li tak tvým osudem.“
Gompači přitáhl dívku k sobě zvolna zpět, neboť vzpřímivši se při posledních slovech mimoděk, byla se od Gompačiho poněkud odchýlila. „Jak podobna, jsi matce své,“ šeptal jí něžně, „sladkost svou a důstojnost dala ti v dědictví!“

Dívka usmála se skromně a vypravovala
dále:
„Na neštěstí nedovedli všickni sousedé
dle slibu mlčeti, a brzy dověděli se na zámku,
že se cosi ve vsi děje ; pátrali, pátrali, ale
jistoty se nedopátrali, to jediné podařilo se
jim vyzkoumati, že obec byla mého otce za
svého jednatele zvolila. Ale o jaký čin, o jaké
jednání šlo, to zůstalo jim hádankou.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Gompači a Komurasaki, autor Julius Zeyer

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Okomentujte názory obou postav na rodinný život.
  • Popište příznakové jazykové prostředky a svá tvrzení doložte pomocí konkrétních částí výňatku.
  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Vsaďte dílo Julia Zeyera do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *