Staré pověsti české

alois-jirasek-stare-povesti-ceskeAlois Jirásek, spisovatel z epochy českého národního obrození, mimo dalších obrozeneckých děl sepsal i dílo Staré pověsti české. Přečtěte si staré příběhy našich praotců ve Starých pověstech českých hojně se vyskytujících a připravte se na ústní zkoušku z češtiny a literatury u státní maturity. Inspirativní výňatek a možné zadání je k dispozici pro pohodovou přípravu na maturitu z češtiny.

Výňatek z díla Aloise Jiráska Staré pověsti české

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země…

…Ohromné pralesy se černaly po horách na pomezí a se svahů těch hor táhly se široširými pruhy na míle hluboko do země. I tam, vnitř, rozkládaly se pouště starých, temných hvozdů, mezi nimiž svítily se jasnější zelení bujné palouky s vlající, hustou, vysokou trávou. Dost bylo třasovisek, houpavé půdy na šíru i v lesích, dost ošidných bažin křikem vodního ptactva oživených, dost tichých, černých, jako zakletých slatin, v nichž se zhlížely staré stromy ohromných kmenů s vousinatým, sivým mechem.
Lidská stopa tu byla vzácná. Zvěře však všude hojně. Nikým nehoněná, nehubená množila se, že jí sotva postačovala půda. Po černých lesích bytoval medvěd, hledaje duté kmeny s medovými plásty včel, od jejichž rojů zvučely stromy…

…Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly poklady rud a vzácného kovu.
Všude jará síla a bohatství Země, dobrá svou hojností a plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích.
I přišel a nevzdělanou vzdělal; zvelebil ji těžkou, lopotnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté země i svého jazyka.

Zadání ústní zkoušky pro Staré pověsti české od spisovatele Aloise Jiráska

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Identifikujte funkci citově pojatého úvodu a vyjádřete, v čem spočívá jeho poetičnost, kterou doložte příklady z výňatku.
  • Charakterizujte dílo z hlediska literárního druhu a žánru.
  • Objasněte záměr autora v úvodu knihy.
  • Vyhledejte v textu zvukosled a vysvětlete jeho funkci.
  • Vysvětlete rozdíl mezi pohádkou a pověstí.
  • Charakterizujte kompozice díla.
  • Charakterizujte jazyk díl na základě výňatku.
  • Objasněte, jak autor díla nahlíží na naše předky a své mínění na základě textu zdůvodněte.
  • Zařaďte dílo Aloise Jiráska do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *