Staré pověsti české 2

alois-jirasek-stare-povesti-ceskeZnámý český prozaik, dramatik a politik Alois Jirásek sepsal mimo jiné také knihu Staré pověsti české, věnující se událostem z české historie, které jsou založeny na lidové slovesnosti. Vyzkoušejte si vypracovat tyto vzorové otázky, na které se Vás mohou při ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury zeptat a zjistěte, zdali byste obstáli. Tak trénujte, ať to zvládnete.

Výňatek uměleckého díla Staré pověsti české od Aloise Jiráska

„Než padnou ty hvozdy tu!“ mínil stařec. „Odtud nás ještě dlouho budou navštěvovati hladoví vlci. A což lesy dále za Strahovem, Šlachov i Malejov a všecky tam po širu daleku. Nežli se vypraží —“. Nedomluvil. Nikdo ho již neposlouchal. Ale nikdo také ani nehlesl. Každý stál nehnutě, boje se, aby ani šlápnutím nerušil, a hleděl na mladou kněžnu, stojící v jejich čele. Líce se jí zjasnilo u svatém, náhlém nadšení, kterým i zraky jí vzplály. Posvátný strach zavanul družinou a dotkl se srdce všech.
Libuše u vytržení, jako by manžela, družiny nebylo, vztáhla ruce k modravým stráním za řekou, a hledíc na les táhlého vrchu, mluvila prorockým duchem:
„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese je místo, třicet honů odtud zdáli, Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohražuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“
Umlkla. Byla by více mluvila; náhle však pohasl žár nadšení, neb věští duch od ní odstoupil.

Zadání ústní zkoušky pro Jiráskovo dílo Staré pověsti české

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Řekněte, kam patří výňatek v kontextu celé pověsti.
  • Vysvětlete pojem mytická postava.
  • Uveďte některé postavy s touto charakteristikou.
  • Popište, jak jsou Jiráskovy pověsti koncipovány a členěny.
  • Určete a popište jazykové prostředky nalezené ve výňatku.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *